• شاخص توده بدنی
 • متابولیسم
 • نوع استخوان بندی
 • زدرصد چربی بدن
 • نسبت کمر به باسن
 • شاخص توده بدنی

 • متابولیسم

 • نوع استخوان بندی

 • درصد چربی بدن

 • نسبت کمر به باسن

جنسیت

جنسیت

سن

وزن

قـد

دور کمر

دور گردن

سطح فعالیت

 • سنگین
 • زیاد
 • متوسط
 • کم
 • خیلی کم

سنگین

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

بازه وزن ایده‌آل

وزن مناسب

مقدار اضافه وزن

شاخص توده بدنی

کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابولیسم باشه کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه.

شاخص توده بدنی چیست؟

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

دانلود مانکن