• تناسب اندام
 • تغذیه
 • پزشکی و سلامت
 • ورزشی
 • مد و پوشاک
 • تناسب اندام

 • تغذیه

 • پزشکی و سلامت

 • ورزشی

 • مد و پوشاک

شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی

جنسیت

جنسیت

سن

وزن

قـد

دور کمر

دور گردن

سطح فعالیت

 • سنگین
 • زیاد
 • متوسط
 • کم
 • خیلی کم

سنگین

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

سطح فعالیت خیلی کم: بدون فعالیت ورزشی و شغلی پر تحرک

قسمتی از بدن شما از قسمت های دیگر عریض تر است؟

شکل بدن شما:

سیب

apple

بازه وزن ایده‌آل

وزن مناسب

مقدار اضافه وزن

شاخص توده بدنی

کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابولیسم باشه کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه.

شکل بدن

بدن‌های سیب شکل

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه.

نکات و ترفندها

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

بپوشید

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

نپوشید

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

افراد مشهور

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

چی بخورید

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

شکل های مشابه

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

شاخص توده بدنی چیست؟

در توضیح کالری شماری شرح دادیم که اگر کالری دریافتی روزانه کمتر، بیشتر یا مساوی متابلویسم باشه باعث کاهش، افزایش یا تثبیت وزن میشه. هدف کالری شماری تعیین این مقدار کاهش یا افزایش روزانه کالری رو انجام میده و مقداری رو با توجه به شرایط بدن شما پیشنهاد میده که اصولی و بدون عوارض باشه. در قسمت برنامه ریز مانکن به هدف های تغییر وزن، کنترل وزن که با روش کالری شماری ارائه می شوند دسترسی دارید.

دانلود مانکن