17 اردیبهشت 1395
شنا-سوئدی

آموزش حرکت شنا سوئدی – push-up (ویدیـو)