17 تیر 1395
لانگ-پرشی

آموزش حرکت لانگ پرشی – jumping lunge (ویدیـو)

16 اردیبهشت 1394
لانگ-به-پهلو-ها

آموزش حرکت لانگ به پهلو – side lunge (ویدیـو)