1 می , 2018
اسکات-پروانه

آموزش حرکت اسکات پروانه SQUAT JACKS (ویدیو)

5 می , 2016
پروانه

آموزش حرکت پروانه – jumping jacks (ویدیـو)