10 تیر 1400
روش-نظافت-تجهیزات-ورزشی-خانگی

روش نظافت تجهیزات ورزشی خانگی

ممکن نیست که بتوانید باشگاه خانگی‌تان را بدون میکروب نگه دارید، اما نظافت مرتب باکتری‌ها را در سطحی امن حفظ می‌کند. باشگاه‌های ورزشی، زمین بازی میکروب‌ها است. این را همه می‌دانید؛ به همین دلیل است که مانند بسیاری از ورزشکاران در طی پاندمی کرونا، در خانه ورزش می‌کنید.