8 آذر 1394
۷-کلید-زیبایی

۷ کلید زیبایی که در کیف لوازم آرایش نیست!

بسیاری از زنان تصور می‌کنند که کلید زیبایی آن‌ها در کیف لوازم آرایش آن‌ها پنهان شده است. هزار و یک دلیل به این تصور اشتباه دامن می‌زند: مردم بر اساس ظاهر افراد درباره آن‌ها قضاوت می‌کنند، فرهنگ عوام و رسانه‌های اجتماعی براین قضاوت مهر تائید می‌زند و در کمال تأسف، […]