8 بهمن 1394
خار شتر

خارشتر

عنوان خارشتر (Alhagi) فواید – طبیعت خارشتر از نظر حکمای طبّ سنتی به‌عنوان مُدرّ و مُسهِل از آن بهره می‌برند. – جوشانده آن مُعرِّق است و مالیدن روغن برگ‌های آن برای روماتیسم مفید است. – گُل‌های آن نیز برای التیام بواسیر مؤثر است. – این عرق گیاهی در کاهش وزن […]