15 آذر 1400

چگونه خود-کنترلی را تقویت کنیم؟

تسلط بر خود یا به عبارتی همان خودکنترلی یعنی توانایی فرد در تغییر واکنش‌ها و پاسخ‌های خود به منظور اجتناب از رفتارهای نامطلوب، افزایش رفتارهای مطلوب و رسیدن به اهداف بلند‌مدت. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خودکنترلی می‌تواند بر سلامتی و بهزیستی افراد اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.