7 مرداد 1394
رازک

رازک

- رازک به صورت دم کرده با مزه‌ی تلخ به عنوان مقوی معده، محرک اشتها و افزاینده‌ی ترشحات معده کاربرد دارد؛ اسیدهای تلخ آن شامل لوپولون و هومولون دارای خواص ضد میکروبی است.