6 نوامبر , 2015
تغذیه-ماه-سرد

تغذیه در ماه های سرد سال ، نکاتی که باید رعایت کرد

با سرد شدن هوا و تغیرات دمای آن  باید در رژیم غذایی نیز تغییراتی ایجاد کرد.محققین طب اسلامی می‌گویند:در این ماه غلبه سودا زیاد می‌شود. زیرا با توجه به این که سودا سرد و خشک است و طبع پاییز نیز سرد و خشک است، در افراد غلبه سودا بیشتر مشاهده […]