26 آذر 1394
بابا آدم

بابا آدم

عنوان بابا آدم (Burdock ) فواید – بهترین تصفیه کننده‌ی خون است. خون را تمیز و سموم را از بدن خارج می‌کند. – سیستم لنف بدن را تمیز می‌کند. – تورم را از بین می‌برد. –  تقویت کننده‌ی بدن است. – به عنوان ضد سم در هنگام نیش زدن جانوران […]